Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Ze względu na wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „RODO”, poniżej przedstawiamy informację o przetwarzaniu danych osobowych i zasadach ich przetwarzania.

I. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Drukarnia DPI Grzegorz Golaś, Maciej Piwko spółka cywilna, ul. Fabryczna 14, 53-609 Wrocław, NIP: 8982136566 (dalej jako „Administrator” lub „my”).

II. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?
Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. W sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych skontaktuj się z nami:
– przez e-mail: biuro@drukarniadpi.pl
– pisemnie na adres: Drukarnia DPI Grzegorz Golaś, Maciej Piwko spółka cywilna, ul. Fabryczna 14, 53-609 Wrocław.

III. Jakie są cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit b. RODO wtedy, gdy jest to dokonywane w celu zawarcia z nami umowy, rozpoczęcia świadczenia na rzecz Pani/Pana usług lub sprzedaży towarów, w celu wykonania zawartej z nami przez Panią/Pana umowy;
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. rozpatrywanie reklamacji, rozliczenia podatkowo-księgowe, wypełnienie obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentów);
– art. 6 ust. 1 lit. d RODO wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO  wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (takich jak, np. dochodzenie, ustalanie, obrona przed roszczeniami, zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych) realizowanych przez Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których Pani/Pana prawa i wolności powinny mieć nadrzędny charakter, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
– art. 6 ust. 1 lit. a RODO  wtedy, gdy wyrazisz dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów nieobjętych przepisami wskazanymi powyżej, w szczególności gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie naszych materiałów marketingowych (informacji o naszych produktach, promocjach i najnowszych ofertach).

IV. Jakie kategorie danych przetwarzamy?

1. W celach wskazanych w punktach III.1-III.4 Administrator może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych;
– przypadku potencjalnych klientów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
– w przypadku klientów: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub dostawy, numer telefonu, NIP, adres poczty elektronicznej.
2. Dodatkowo, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, może Pani/Pan udzielić zgody na przetwarzanie jej/jego danych w celach innych, niż wskazany w punkcie III.1-III.4. Każdorazowo zgoda taka udzielana będzie w celu i zakresie opisanym w treści Pani/Pana indywidualnego oświadczenia, a podanie tych danych i tych udzielenie zgód w tym zakresie jest dobrowolne.

V. Kto może mieć być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych ?

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

– podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytorskie, prawne, podatkowe lub rachunkowe;
– podmioty świadczące usługi informatyczne, teleinformatyczne, hostingowe,
– podmioty świadczące usługi płatnicze,
– podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie,
– podmioty świadczące usługi windykacyjne lub nabywające wierzytelności (w celu obrony naszych roszczeń z tytułu umowy);

VI. Czy będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do takich podmiotów jak:

– Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej,
– HubSpot Inc., 25 First Street, 2nd Floor Cambridge, MA 02141, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej,
– The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Informujemy, że Komisja Europejska nie wyraziła opinii co do odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych reprezentowanego przez Stany Zjednoczone. Wymieniony powyżej podmioty są jednakże uczestnikami  Privacy Shield Framework. Więcej na temat Privacy Shield Framework można dowiedzieć się na stronie: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview.

VII. Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z zawarciem umowy i/lub świadczeniem na Pana/Pani rzecz usług lub sprzedażą towarów, nie krócej jednak niż wynika to z przepisów prawa dotyczących obowiązków podatkowych i rachunkowych.

VIII. Jakie ma Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych:
Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli;
4. ograniczenia przetwarzania danych:
Może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinna/ien Pani/Pan wtedy wskazać nam Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6. prawo do przenoszenia danych:
Ma Pani/Pana prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które nam dostarczono na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może Pani/Pana zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeżeli uważa Pani/Pana, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak w zakresie podanym w punkcie IV.1 stanowi niezbędny warunek umożliwiający zawarcie umowy, jej wykonanie oraz wykonanie usługi.